test

Vui lòng cho link này theo màu sắc đỏ mặc định của ULA

CSS mặc định cho link có trên blog, bài viết, và phần text khác do tự soạn thảo với mã màu sắc sau:

  • a:link #FF0825
  • a:visited #be041a
  • a:hover #ff0000
  • a:active #FF0825

Bullet Point chưa hiển thị trên front-page

  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3

Vui lòng cho hiển thị bullet mặc định với định dạng sau: 

Thông số màu cho Bullet Point: #FF0825

Số bullet point chưa hiển thị trên front-page 

  1. Ví dụ 
  2. Ví dụ
  3. Ví dụ 
Top Page